Renditingimused 

Rendileandja – AM Rendi OÜ
Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik).
Pool – Rendileandja või Rentnik.
Leping – Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping.
Vara – Lepingu alusel renditav haagis, tellingud või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus.

Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused.

Käesolev rendileping on sõlmitud rentniku ja rendileandja vahel.

Rentnik on kohustatud hoolitsema Vara eest heaperemehelikult.

Rentnik kinntab, et temal ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Varade osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise.

Rentnik kohustub Vara kasutama isiklikult, mitte andma seda kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

Rentnik kinnitab, et on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid.

Rentnik kinitab, et omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi, lubasid ja õigusi tema poolt renditavate Varade nõuetekohaseks kasutamiseks.

Rendipäeva kestus on 24 tundi, renti arvestatakse 7 päeva nädalas.

Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis on tekkinud Vara või  selle detailide purunemise tõttu. Välja arvatud kui tegu on tehasepoolse veaga.

Rendileandjal on õigus rendileping ühepoolselt lõpetada kui ilmneb, et rentnik on esitanud valeandmeid või rikkunud rendilepingus toodud tingimusi.

Rentnik on täies ulatuses vastutav Vara eest rendiperioodi jooksul.

Mis tahes juhtumi (vargus, rike, purunemine, vandalism, loodusõnnetus jms) puhul on rentnik kohustatud sellest viivitamatult rendileandjat informeerima.

Leping loetakse sõlmituks arvates Lepingu allkirjastamisest.

Rendisumma tasutakse kohapeal lepingu sõlmimise hetkel sularahas või arvega tasumise korral enne rendiperioodi algust. Broneerimise korral makstakse ette 50% kogu rendihinnast ning ülejäänud summa lepingu sõlmimise hetkel.

Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult nii enne Vara Rentniku kasutusse andmist kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Vara uushanke hinda.

Rendi hinnad ja omavastutus vastavalt hinnakirjale. Hindadele lisandub käibemaks.

Rendihind ei sisalda transpordikulusid.

Rentnikult soovime isikuttõendava dokumendi ettenäitamist.

Kui Vara tagastatakse kokkulepitud ajast hiljem – tasub rentnik iga ületatud tunni eest vastavalt hinnakirjas sätestatud määärale.

Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.

Vara väljastamise ja tagastamise kohaks Kiili, Harjumaa. Kokkuleppel võimalikud ka erinev aadress.

Kui Rendileandja tuvastab Vara tagastamisel või selle järgselt Vara kasutuskõlbmatuks muutumise või Vara väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Vara vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Vara uushanke hinnale või võtta Vara vastu ning nõuda Rentnikult Vara parandamise ja remondiga
kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.

Rendivara väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt on keelatud ilma Rendileandja nõusolekuta. Leppetrahv 50% Vara hinnast.

Leping allkirjastatakse Poolte poolt kas paberkandjal või digitaalselt.

Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Rendileandjal on õigus keelduda Vara rentimisest.

Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

Jätkusuutlikkus

Jälgime oma koostööpartnerite keskonnasäästlikkusele suunatud tegevusi ning valime partnerid ning tooteid kus eesmärgiks on saavutatada 100% ringluskõlblikkus, ilma toodete omadusi mõjutamata ja ohtlikke jäätmeid tekitamata.